ΘΕΜΑ: Προκήρυξη για πλήρωση επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ Επιμελητή Β΄ Καρδιολογίας, Επιμελητή Β΄ Χειρουργικής, Επιμελητή Β΄ Ιατρικής Βιοπαθολογίας Επιμελητή Β΄ Εσωτερικής Παθολογίας Κεφαλληνίας.

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Έχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις:

α ) της παραγράφου 1 του άρθρου 69 του ν.2071/1992 (Α΄123) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ/Α/21)
β ) των άρθρων 3και 4 του ν. 4647/2019 (ΦΕΚ/Α/204)
γ ) του τρίτου άρθρου του ν. 4655/2020 (ΦΕΚ/Α/16)
δ ) του άρθρου 43 του ν.1759/1988(Α΄50) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.4461/2017 (Α΄38)
ε ) τον άρθρων 165 και 168 του ν.4600/2 στ ) του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/7 λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης , των κυβερνητικών οργάνων και τις κεντρικής δημόσιας διοίκησης»

2. Το π.δ.121/2017 (ΦΕΚ 148/Α/9 Υγείας»
3. Το π.δ 83/2019 (ΦΕΚ121/Α) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης , Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
4. Το π.δ. 84/2019(ΦΕΚ123/Α) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών /Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
5. Την υπ΄αριθμ. 54713/18-7-2019 (ΦΕΚ3105/2-8-2019) απόφαση ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Υφυπουργό Υγείας Βασίλειο Κοντοζαμάνη
6. Την υπ΄αριθμ. Α1α/οικ.59426/14-8-2019(ΦΕΚ /ΥΟΔΔ/578/16-8-2019) απόφαση « Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας
7. Την αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.7330/5-2-2020 (ΦΕΚ/Β/320 )Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός κριτηρίων επιλογής και διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.»
8. Την αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.7328/5-2-2020 (ΦΕΚ./τ.Β΄/319) Υπουργική απόφαση «Διαδικασία προκήρυξης θέσεων ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.» (ΑΔΑ:6Α1Υ465ΦΥΟ-ΥΓΞ)
9. Την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./122/14939/15-5-2019 Π.ΥΣ.
10 Τον Οργανισμό του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας
11 Την υπ’ αριθμ Γ4β/ΓΠοικ 4404/10-01-2020 που δημοσιεύτηκε στο αριθμ 4/10-01-2020/τ. Υ.Ο.Δ.Δ ΦΕΚ «Διορισμός Κοινού Διοικητή των Διασυνδεόμενων Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας και Γενικού Νοσοκομείου Ληξουρίου «Μαντζαβινάτειο» 
12. Το αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.οικ. 8252/7-2-2020 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Έγκριση για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ»
13. Ότι με την παρούσα προκήρυξη ανακαλείται η αριθμ 3339/20-5-2019 Προκήρυξη του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας 

 

Προκηρύσσουμε

Την πλήρωση των παρακάτω επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. για το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας ως εξής:


α. Μίας (1) θέση Επιμελητή Β΄ Καρδιολογίας
β. Μίας (1) θέση Επιμελητή Β΄ Ιατρικής Βιοπαθολογίας – Εργαστηριακής Ιατρικής
γ. Μίας (1) θέση Επιμελητή Β΄ Χειρουργικής
δ. Μίας (1) θέση Επιμελητή Β΄ Εσωτερικής Παθολογίας

 

 

Κλικ εδώ για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης σε PDF

 

 

 

Τελευταία Ανακοίνωση Π.Ι.Σ.

  • Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου 4675/2020 (ΦΕΚ A 54 - 11.03.2020)

     

    1. ΓΕΝΙΚΑ

    Με την παρούσα σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 18 «Τρόπος διάθεσης αντιβιοτικών φαρμάκων»  του νόμου 4675/2020 «Πρόληψη, προστασία και προαγωγή της υγείας - ανάπτυξη των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ A 54 - 11.03.2020).

     

Ορκος του Ιπποκράτη

Ιπποκράτης"Ὄμνυμι Ἀπόλλωνα ἰητρὸν, καὶ Ἀσκληπιὸν, καὶ Ὑγείαν, καὶ Πανάκειαν, καὶ θεοὺς πάντας τε καὶ πάσας, ἵστορας ποιεύμενος, ἐπιτελέα ποιήσειν κατὰ δύναμιν καὶ κρίσιν ἐμὴν ὅρκον τόνδε καὶ ξυγγραφὴν τήνδε..."

Ο Σύλλογος

Ιατρικός Σύλλογος ΚεφαλονιάςΗ Σύσταση του Ιατρικού Συλλόγου Κεφαλληνίας φέρει ημερομηνία 07/03/1924.

Η Πρώτη Γενική Συνέλευση των μελών του Ι.Σ.Κ. για ανάδειξη Προέδρου και Μελών Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, κατόπιν αρχαιρεσιών, που είναι καταγεγραμμένη στο αρχείο φέρει την ημερομηνία: 20/06/1954

 

 

Συνεργασία με Ε.ΚΟ.ΜΕ.Ν. (Ελληνικό Κολλέγιο Μεταβολικών Νοσημάτων)

Ε.ΚΟ.ΜΕ.Ν. (Ελληνικό Κολλέγιο Μεταβολικών Νοσημάτων)

Ωράριο Λειτουργίας

Το ωράριο εξυπηρέτησης του συλλόγου είναι:

Δευτέρα 12:00 - 15:00

Τετάρτη 17:30 - 20:30

 

Π.Ι.Σ.

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος

 

Διεύθυνση

Λεωφόρος Βεργωτή 20
Αργοστόλι, Κεφαλονιάς