ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη για πλήρωση επί θητεία δύο (2) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. Επιμελητή Β’ Εσωτερικής Παθολογίας και Μίας (1) θέσεως Επιμελητή Β΄ Παιδιατρικής ,για το Γενικό Νοσοκομείο Ληξουρίου «Μαντζαβινάτειο».

Έχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις:

α ) της παραγράφου 1 του άρθρου 69 του ν.2071/1992 (Α΄123) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ/Α/21)
β ) των άρθρων 3και 4 του ν. 4647/2019 (ΦΕΚ/Α/204)
γ ) του τρίτου άρθρου του ν. 4655/2020 (ΦΕΚ/Α/16)
δ ) του άρθρου 43 του ν.1759/1988(Α΄50) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.4461/2017 (Α΄38)
ε ) τον άρθρων 165 και 168 του ν.4600/2019 (Α΄43)
στ ) του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/7-8-2019) «Επιτελικό Κράτος : οργάνωση , λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης , των κυβερνητικών οργάνων και τις κεντρικής δημόσιας διοίκησης»

2. Το π.δ.121/2017 (ΦΕΚ 148/Α/9-10-2017) « Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας»
3. Το π.δ 83/2019 (ΦΕΚ121/Α) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης , Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
4. Το π.δ. 84/2019(ΦΕΚ123/Α) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών /Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
5. Την υπ΄αριθμ. 54713/18-7-2019 (ΦΕΚ3105/2-8-2019) απόφαση ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Υφυπουργό Υγείας Βασίλειο Κοντοζαμάνη
6. Την υπ΄αριθμ. Α1α/οικ.59426/14-8-2019(ΦΕΚ /ΥΟΔΔ/578/16-8-2019) απόφαση « Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας
7. Την αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.7330/5-2-2020 (ΦΕΚ/Β/320 )Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός κριτηρίων επιλογής και διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων,
αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.» (ΑΔΑ:ΩΙΖΦ465ΦΥΟ-Υ25).
8. Την αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.7328/5-2-2020 (ΦΕΚ./τ.Β΄/319) Υπουργική απόφαση «Διαδικασία προκήρυξης θέσεων ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.» (ΑΔΑ: 6Α1Υ465ΦΥΟ-ΥΓΞ)
9. Την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./122/14939/15-5-2019 Π.ΥΣ.
10. Την Αριθμ. Υ4α/οικ. 39508 (ΦΕΚ.1152/Β/2012) Οργανισμό του Γενικού Νοσοκομείου Ληξουρίου «Μαντζαβινάτειο»
11. Το με αριθμ. 4/10-01-2020 τ.Υ.Ο.Δ.Δ ΦΕΚ διορισμού του Διοικητή.
12. Το αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.οικ. 8252/7-2-2020 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Έγκριση για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ»
13. Με την παρούσα προκήρυξη ανακαλείται η με αριθμ. πρωτ. 908/16-4-2018 (ΑΔΑ: ΩΔ674690Β8-ΝΛ8 ) προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ.

 

Προκηρύσσουμε

Την πλήρωση των παρακάτω επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. για το Γενικό Νοσοκομείο Ληξουρίου «Μαντζαβινάτειο» ως εξής:
1. Δύο (2) θέσεων ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας, στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή/τριας Β΄.
2. Μίας (1) θέσεως ειδικότητας Παιδιατρικής, στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή/τριας Β΄

 

Κλικ εδώ για το πλήρες αρχείο της προκήρυξης σε PDF

Τελευταία Ανακοίνωση Π.Ι.Σ.

  • Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου 4675/2020 (ΦΕΚ A 54 - 11.03.2020)

     

    1. ΓΕΝΙΚΑ

    Με την παρούσα σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 18 «Τρόπος διάθεσης αντιβιοτικών φαρμάκων»  του νόμου 4675/2020 «Πρόληψη, προστασία και προαγωγή της υγείας - ανάπτυξη των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ A 54 - 11.03.2020).

     

Ορκος του Ιπποκράτη

Ιπποκράτης"Ὄμνυμι Ἀπόλλωνα ἰητρὸν, καὶ Ἀσκληπιὸν, καὶ Ὑγείαν, καὶ Πανάκειαν, καὶ θεοὺς πάντας τε καὶ πάσας, ἵστορας ποιεύμενος, ἐπιτελέα ποιήσειν κατὰ δύναμιν καὶ κρίσιν ἐμὴν ὅρκον τόνδε καὶ ξυγγραφὴν τήνδε..."

Ο Σύλλογος

Ιατρικός Σύλλογος ΚεφαλονιάςΗ Σύσταση του Ιατρικού Συλλόγου Κεφαλληνίας φέρει ημερομηνία 07/03/1924.

Η Πρώτη Γενική Συνέλευση των μελών του Ι.Σ.Κ. για ανάδειξη Προέδρου και Μελών Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, κατόπιν αρχαιρεσιών, που είναι καταγεγραμμένη στο αρχείο φέρει την ημερομηνία: 20/06/1954

 

 

Συνεργασία με Ε.ΚΟ.ΜΕ.Ν. (Ελληνικό Κολλέγιο Μεταβολικών Νοσημάτων)

Ε.ΚΟ.ΜΕ.Ν. (Ελληνικό Κολλέγιο Μεταβολικών Νοσημάτων)

Ωράριο Λειτουργίας

Το ωράριο εξυπηρέτησης του συλλόγου είναι:

Δευτέρα 12:00 - 15:00

Τετάρτη 17:30 - 20:30

 

Π.Ι.Σ.

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος

 

Διεύθυνση

Λεωφόρος Βεργωτή 20
Αργοστόλι, Κεφαλονιάς